کارگاه مکانیک محیط‌‌های متخلخل، مبانی تئوریک، مطالعات آزمایشگاهی و مدل سازی