نشست اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی با جناب آقای دکتر رهایی