فراخوان مسابقه کارآموز برتر دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت