جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی در ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱