جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر ملاداوودی