برگزاری رویداد AUT TALK با حضور مهندس نوید فرخی از آسکو بین الملل