برگزاری بیستمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران