بازدید دانش‌آموزان شهرستان ایرانشهر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر