بازدید دانش‌آموزان دختر شهرستان ایرانشهر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر