بازدید دانشجویان مهندسی معدن از ششمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی