بازدید جناب آقای دکتر کلانتری از دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر