فراخوان تشکیل شورای مدیریت انجمن های علمی-دانشجویی بین رشته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ویژه رشته های مهندسی رباتیک و نانوفناوری