سومین دوره مسابقات بزرگ موشک های آبی در استان هرمزگان برگزار شد