دومین دوره مسابقات ملی رنگ همانندی در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد