حضور انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ششمین جشنواره ملی حرکت