حضور افتخارآمیز انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در هفتمین جشنواره ملی حرکت