برگزاری مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر