نتایج داوری مرحله اول (داوری فنی و تخصیصی) رویداد Aut Think اعلام شد.