کارگاه جمع بندی میانترم ریاضی ۱ (انجمن مهندسی انرژی)