چهارمین دوره مسابقه ریاضی طرح وحل توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار شد