چهاردهمین همایش علمی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر