هفتمین دوره مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد