نشست مدیرعامل ایزوایکو با دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محوریت ارتباط دانشگاه و صنعت