معرفی نشریه آیینه تلاش

فصلنامه آيينه تلاش

نشريه داخلي اداره انجمن هاي علمي و امور المپيادها

نشريات داخلي، مي‌تواند نقش موثري را در ايجاد ارتباط متقابل و متعادل بين بخش‌هاي مختلف يك اداره ايفا نمايند و فرصت‌ مناسبي براي تشريح و تبيين اهداف و جلب مشاركت نيروي انساني، جهت مديريت و سازمان دهي را فراهم آورند. نشريه داخلي اداره انجمن هاي علمي و امور المپيادها از زمستان 1389 به صورت فصلنامه­ خبري آغاز به فعاليت نمود.

اهداف نشريه داخلي آيينه تلاش: 1- روشن كردن افكار عمومي در دانشگاه و آگاهي دادن به اعضاء در خصوص اتفاقات و اخباري كه در اداره کل و انجمن هاي علمي دانشکده ها روي مي‌دهد.

2- فرصت مناسبي براي بيان اهداف اداره انجمن هاي علمي و امور المپيادها و همگرايي فكري، ذهني و علمي ميان مديريت و انجمن هاي علمي در دانشکده ها.

3- ايجاد انگيزه و افزايش جذب نيرو .

4- افزايش نگاه مثبت و مؤثر مسئولين و کارکنان دانشگاه جهت همکاري بيشتر با اداره انجمن هاي علمي و المپيادها.

آقای محمد همايون


عکاس نشریه

مهندس زينب داري­ پور


سردبیر نشریه

سيد محمد هاشمي


مدیر هنری نشریه

دکتر مالک نادری


مدير مسئول نشریه

این فصلنامه خبری هر فصل به تعدا 700 عدد تکثیر و در سطح دانشگاه توزیع می شود. علی رغم نوپا بودن این نشریه و توزیع تنها 4 شماره از آن، با توجه به غنای محتوا و تنوع مطالب طرفداران زیادی در سطح دانشگاه پیدا کرده است. موضوعات ثابت این نشریه خبری شامل:  
 • برجستگان امیرکبیری

 • همراه با مشاهیر

 • پژواک علم در آیینه دین

 • معرفی 3 انجمن علمی دانشجویی

 • مصاحبه با 2 دبیر فعلی و 1 دبیر اسبق انجمن علمی دانشجویی

 • بازتاب اهم اخبار علمی و فرهنگی دانشگاه

 • اخبار علمی

 • یادداشت های موفقیت و تست های روانشناسی مرتبط با کارگروهی

 • گزارش مسابقات و موفقیت های کسب شده

 • گزارش روند طرح های تحقیقاتی

 • مسابقه یک پرسش، یک ایده