معرفی نشریه آیینه تلاش

آیینه تلاش

نشریه داخلی اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشریات داخلی در ادارات و سازمان ها می‌تواند نقش موثری در ایجاد ارتباط متقابل و متعادل بین بخش‌های مختلف یک سازمان ایفا نمایند و فرصت‌ مناسبی برای تشریح و تبیین اهداف و جلب مشارکت نیروی انسانی، جهت مدیریت و سازمان دهی را فراهم آورند. نشریه داخلی اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر( آیینه تلاش) با هدف روشن کردن افکار عمومی، افزایش نگاه مثبت و مؤثر مسئولین، اساتید، دانشجویان وکارمندان دانشگاه با انتشار فعالیت های علمی صورت گرفته در این اداره، از زمستان ۱۳۸۹ به صورت فصلنامه-خبری آغاز به فعالیت نموه است.

این نشریه همچنان به کار خود ادامه داده است تا بتواند فرصتی مناسب برای بیان اهداف و همگرایی فکری، ذهنی و علمی میان مدیران، اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.

 

مدیرمسئول نشریه:  علی علی زاده
سردبیر نشریه:  عاطفه خواجوی