مراسم تقدیر از دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر