دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی – دانشجویی ویژه دانشکده های ریاضی، مهندسی کامپیوتر، پلیمر، عمران، برق ، دریا