دوازدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر