دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزبان دومین المپیاد ریاضی همزمان