خبرنگار و همکار افتخاری

فصلنامه آیینه تلاش

نشریه خبری اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از میان علاقه مندان مستعد خبرنگار و همکار افتخاری با اعطای امتیازات ویژه می پذیرد.

جهت ثبت نام به اداره کل انجمن های علمی و امورالمپیادها مراجعه نمایید.