حضور انجمن علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ درنهمین نمایشگاه بین المللی ایرانپلاست