حضور افتخارآمیز انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت