حضور افتخارآمیز انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نهمین جشنواره ملی حرکت