حضور افتخارآمیز انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفتمین جشنواره ملی حرکت