جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱