تندیس «انجمن برتر» امسال از آن کدام انجمن علمی خواهد شد؟