اولین جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دوره دهم پس از آغاز ترم تحصیلی جدید