به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقويت روحيه و بنيه علمی دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌های مناسب برای فعاليت‌های جمعی علمی، همچنين بهره‌گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌های علمی دانشجويی حوزه‌های مختلف دانش با حمايت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور تشكيل می شوند و به فعاليت می پردازند.