آیین نامه ها و فرم ها

آیین‌نامه ها

فرم ها

عنوان
لینک
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (213 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (1374 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل ورد) آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل ورد) (143 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل PDF) آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل PDF) (393 دانلود ها)
آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل ورد) آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل ورد) (128 دانلود ها)
آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل PDF) آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل PDF) (177 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم تعهد نامه مالی (فایل ورد) فرم تعهد نامه مالی (فایل ورد) (114 دانلود ها)
فرم تعهد نامه مالی (فایل PDF) فرم تعهد نامه مالی (فایل PDF) (121 دانلود ها)
فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل ورد) فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل ورد) (167 دانلود ها)
فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل PDF) فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل PDF) (198 دانلود ها)
فرم درخواست مالی فاز … طرح (فایل ورد) فرم درخواست مالی فاز ... طرح (فایل ورد) (109 دانلود ها)
فرم درخواست مالی فاز … طرح (فایل PDF) فرم درخواست مالی فاز ... طرح (فایل PDF) (123 دانلود ها)
فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل ورد) فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل ورد) (143 دانلود ها)
فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل PDF) فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل PDF) (131 دانلود ها)
فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل ورد) فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل ورد) (121 دانلود ها)
فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل PDF) فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل PDF) (105 دانلود ها)
فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل ورد) فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل ورد) (123 دانلود ها)
فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل PDF) فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل PDF) (126 دانلود ها)
فرم گزارش فاز … طرح (فایل ورد) فرم گزارش فاز ... طرح (فایل ورد) (116 دانلود ها)
فرم گزارش فاز … طرح (فایل PDF) فرم گزارش فاز ... طرح (فایل PDF) (104 دانلود ها)
فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل ورد) فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل ورد) (119 دانلود ها)
فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل PDF) فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل PDF) (120 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه انتخابات (فایل ورد) آیین نامه انتخابات (فایل ورد) (184 دانلود ها)
آیین نامه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (فایل PDF) آیین نامه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (118 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (فایل PDF) فرم پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (113 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل ورد) آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل ورد) (132 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل PDF) آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل PDF) (157 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل ورد) آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل ورد) (125 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل PDF) آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل PDF) (169 دانلود ها)
آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل ورد) آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل ورد) (126 دانلود ها)
آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل PDF) آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل PDF) (142 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم تعهد اخلاقی و اجتماعی سرپرست (فایل PDF) فرم تعهد اخلاقی و اجتماعی سرپرست (فایل PDF) (134 دانلود ها)
فرم تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه ها (فایل ورد) فرم تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه ها (فایل ورد) (146 دانلود ها)
فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل ورد) فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل ورد) (113 دانلود ها)
فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل PDF) فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل PDF) (110 دانلود ها)
فرم برگزاری مسابقات (فایل ورد) فرم برگزاری مسابقات (فایل ورد) (115 دانلود ها)
فرم برگزاری مسابقات (فایل PDF) فرم برگزاری مسابقات (فایل PDF) (123 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) (122 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) (131 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری همایش (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری همایش (فایل ورد) (118 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری همایش (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری همایش (فایل PDF) (165 دانلود ها)
فرم روابط عمومی (فایل PDF) فرم روابط عمومی (فایل PDF) (127 دانلود ها)
فرم شرکت در مسابقات (فایل ورد) فرم شرکت در مسابقات (فایل ورد) (104 دانلود ها)
فرم شرکت در مسابقات (فایل PDF) فرم شرکت در مسابقات (فایل PDF) (124 دانلود ها)
گزارش همایش و کنفرانس (فایل ورد) گزارش همایش و کنفرانس (فایل ورد) (118 دانلود ها)
گزارش همایش و کنفرانس (فایل PDF) گزارش همایش و کنفرانس (فایل PDF) (131 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه نشریات (فایل ورد) آیین نامه نشریات (فایل ورد) (137 دانلود ها)
آیین نامه نشریات (فایل PDF) آیین نامه نشریات (فایل PDF) (164 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم چاپ نشریه (فایل PDF) فرم چاپ نشریه (فایل PDF) (126 دانلود ها)
فرم روابط عمومی (فایل PDF) فرم روابط عمومی (فایل PDF) (165 دانلود ها)