آیین نامه ها و فرم ها

آیین‌نامه ها

فرم ها

عنوان
لینک
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (172 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (1330 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل ورد) آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل ورد) (117 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل PDF) آیین نامه برگزاری بازدید هدفمند (فایل PDF) (365 دانلود ها)
آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل ورد) آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل ورد) (102 دانلود ها)
آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل PDF) آیین نامه حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویی (فایل PDF) (154 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم تعهد نامه مالی (فایل ورد) فرم تعهد نامه مالی (فایل ورد) (87 دانلود ها)
فرم تعهد نامه مالی (فایل PDF) فرم تعهد نامه مالی (فایل PDF) (100 دانلود ها)
فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل ورد) فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل ورد) (126 دانلود ها)
فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل PDF) فرم درخواست صدور مجوز بازدیدهای هدفمند (فایل PDF) (157 دانلود ها)
فرم درخواست مالی فاز … طرح (فایل ورد) فرم درخواست مالی فاز ... طرح (فایل ورد) (87 دانلود ها)
فرم درخواست مالی فاز … طرح (فایل PDF) فرم درخواست مالی فاز ... طرح (فایل PDF) (102 دانلود ها)
فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل ورد) فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل ورد) (120 دانلود ها)
فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل PDF) فرم تعریف طرح پژوهشی (فایل PDF) (112 دانلود ها)
فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل ورد) فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل ورد) (99 دانلود ها)
فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل PDF) فرم جلسه دفاعیه و بازدید از طرح (فایل PDF) (87 دانلود ها)
فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل ورد) فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل ورد) (99 دانلود ها)
فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل PDF) فرم گزارش بازدید هدفمند (فایل PDF) (104 دانلود ها)
فرم گزارش فاز … طرح (فایل ورد) فرم گزارش فاز ... طرح (فایل ورد) (94 دانلود ها)
فرم گزارش فاز … طرح (فایل PDF) فرم گزارش فاز ... طرح (فایل PDF) (81 دانلود ها)
فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل ورد) فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل ورد) (96 دانلود ها)
فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل PDF) فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی (فایل PDF) (99 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه انتخابات (فایل ورد) آیین نامه انتخابات (فایل ورد) (161 دانلود ها)
آیین نامه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (فایل PDF) آیین نامه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (99 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (فایل PDF) فرم پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (93 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل ورد) آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل ورد) (102 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل PDF) آیین نامه برگزاری مسابقه (فایل PDF) (122 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل ورد) آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل ورد) (88 دانلود ها)
آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل PDF) آیین نامه برگزاری همایش ها (فایل PDF) (132 دانلود ها)
آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل ورد) آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل ورد) (99 دانلود ها)
آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل PDF) آیین نامه شرکت در مسابقه (فایل PDF) (117 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم تعهد اخلاقی و اجتماعی سرپرست (فایل PDF) فرم تعهد اخلاقی و اجتماعی سرپرست (فایل PDF) (107 دانلود ها)
فرم تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه ها (فایل ورد) فرم تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه ها (فایل ورد) (122 دانلود ها)
فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل ورد) فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل ورد) (86 دانلود ها)
فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل PDF) فرم شرکت،برگزاری نمایشگاه (فایل PDF) (86 دانلود ها)
فرم برگزاری مسابقات (فایل ورد) فرم برگزاری مسابقات (فایل ورد) (86 دانلود ها)
فرم برگزاری مسابقات (فایل PDF) فرم برگزاری مسابقات (فایل PDF) (95 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل ورد) (100 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی (فایل PDF) (110 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری همایش (فایل ورد) فرم درخواست برگزاری همایش (فایل ورد) (86 دانلود ها)
فرم درخواست برگزاری همایش (فایل PDF) فرم درخواست برگزاری همایش (فایل PDF) (127 دانلود ها)
فرم روابط عمومی (فایل PDF) فرم روابط عمومی (فایل PDF) (103 دانلود ها)
فرم شرکت در مسابقات (فایل ورد) فرم شرکت در مسابقات (فایل ورد) (83 دانلود ها)
فرم شرکت در مسابقات (فایل PDF) فرم شرکت در مسابقات (فایل PDF) (94 دانلود ها)
گزارش همایش و کنفرانس (فایل ورد) گزارش همایش و کنفرانس (فایل ورد) (95 دانلود ها)
گزارش همایش و کنفرانس (فایل PDF) گزارش همایش و کنفرانس (فایل PDF) (109 دانلود ها)

آیین‌نامه ها

عنوان
لینک
آیین نامه نشریات (فایل ورد) آیین نامه نشریات (فایل ورد) (107 دانلود ها)
آیین نامه نشریات (فایل PDF) آیین نامه نشریات (فایل PDF) (134 دانلود ها)

فرم ها

عنوان
لینک
فرم چاپ نشریه (فایل PDF) فرم چاپ نشریه (فایل PDF) (101 دانلود ها)
فرم روابط عمومی (فایل PDF) فرم روابط عمومی (فایل PDF) (135 دانلود ها)